Brändinrakennus & luova suunnittelu|Artikkelit|

Brändinrakentamisen viisi elementtiä

Mikä brändi on ja millä rakennusaineksilla sitä kannattaisi lähteä kehittelemään? Tässä blogissa käydään brändikuvauksen lisäksi läpi viisi peruselementtiä, joiden päälle brändiä voi rakentaa.

Mikä brändi on?

Brändi ei ole pelkkä yrityksen logo tai muu visuaalinen tunnus, vaan pikemminkin mielikuvista, maineesta ja visuaalisuudesta muotoutuva tarina. Se herättää tunteita, sitouttaa ja inhimillistää. Brändi on se, mitä puhutaan kahvipöydissä, selän takana ja puskaradioissa. 

Kokemus brändistä on aina subjektiivinen ja jokaiselle omanlainen pohjautuen vastaanottajan omiin kokemuksiin ja arvomaailmaan. Se mielletään usein osaksi tuotetta, yritystä tai palvelua, tai ihmistä itseään.

Brändi on käytännössä ulkoinen ja usein visuaalinen tiivistelmä kaikesta tekemisen taustalla olevista vaikuttimista ja motivaattoreista – niin aineellisista kuin aineettomista.

Alla on esitelty viisi perusainesta, jotka vaikuttavat brändimielikuvan muodostumiseen. 

1. Arvomaailma

Arvoilla tarkoitetaan periaatteita ja ohjenuoria, joiden tulisi heijastua kaikessa päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Usein ne ovat sisäsyntyisiä, mutta joskus ne valitaan myös ohjaamaan toimintaa tiettyyn suuntaan. Arvoja ei välttämättä ole tietoisesti määritelty tai erikseen kirjattu, mutta aina ne ovat kuitenkin jossain määrin olemassa. 

Brändi viestii arvoja ulkoisesti olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille, mutta myös sisäisesti työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Arvot ovat entistä merkittävämmässä roolissa myös työnantajabrändin näkökulmasta, ja rekrytointitilanteissa jopa kilpailuvaltteja.

2. Yritys- ja organisaatiokulttuuri

Yritys- tai organisaatiokulttuuri on kokonaisuus, joka muodostuu käyttäytymisen, toimintatapojen ja arvomaailman ympärille. Keskiössä ovat luonnollisesti ihmiset: se miten toiset kohdataan ja miten asiakkaat palvellaan.

Jos yrityksen viestimä brändi ja yrityksen oma sisäinen kulttuuri ovat ristiriidassa toisiinsa nähden, ei brändikään ole uskottava – ei asiakkaille eikä työntekijöille. 

3. Toimintaympäristö

Olipa yrityksellä sitten fyysinen toimisto tai vaikkapa kivijalkaliike, on myös toimitilaan liittyvillä valinnoilla merkitys brändimielikuvan rakentamisessa. Tilan väritys, sisustusmateriaalit, akustiikka, siisteys, äänimaailma ja jopa tuoksut vaikuttavat mielikuvaan yrityksestä. 

Alakohtaisia hifistelyjä voi viedä hyvinkin pitkälle, esimerkiksi ravintolassa tehdä valinta muovisten vesikannujen tai lasipullojen välillä. Mielikuvavaikutus laadukkuudesta on välitön. Varmaan suurin osa lentomatkustajistakin tunnistaa sen fiiliksen, kun Helsinki-Vantaan lentokentän wc-tiloissa soikin musiikin sijaan linnunlaulu? Suomi-brändin rakennusta parhaimmillaan!

4. Visuaalisuus

Brändinrakennukseen kuuluu olennaisesti myös kaikki visuaalisuus: logot, kuvat, värit, fontit, grafiikat, typografia, sisustus, työvaatteet, opasteet ja niin edelleen. Monesti brändinrakennuksesta puhuttaessa keskitytään visuaalisen ulkoasun muodostaman kokonaisuuden yhtenäistämiseen, ja sehän onkin yksi tehokkaimmista keinoista luoda viimeisteltyä ja uskottavaa brändi-ilmettä. 

Tilanteita tavoittaa potentiaalinen asiakas tai muu kohderyhmän edustaja on tänä päivänä paljon. Siksi visuaalinen brändi-ilme tulee suunnitella lähtökohtaisesti responsiiviseksi elementtipaletiksi. Silloin se skaalautuu luontevasti kulloiseenkin markkinointiviestinnän tilanteeseen ja tarpeeseen.

5. Markkinointi & viestintä

Www-sivut, printtimateriaalit, somekanavat, verkkokaupat, uutiskirjeet, videot, valokuvat, tapahtumat, verkostot… Jos brändissä on strategisesti linjattu kunkin käytössä olevan markkinointiviestinnän välineen roolitus suhteessa kokonaisuuteen ja tavoitteisiin, on brändinrakennus jo aika hyvällä mallilla. 

Useimmiten yrityksen www-sivuja pidetään päämediana, joihin ajetaan kävijöitä kaikista muista kanavista. Näin ihan jo sen vuoksi, että esimerkiksi somekanavat tavoittavat ihmisistä suuren osan, mutta eivät kuitenkaan kaikkia. Googlettamisen jalon taidon puolestaan tuntee miltei jokainen verkon käyttäjä, joten oma sivusto kannattaakin valjastaa kaiken mahdollisen tiedon, tarjonnan ja tekijöiden kotipesäksi, johon syötetään tärppejä, nostoja ja täkyjä muista välineistä – kanavakohtaisesti räätälöiden tietenkin. Sopivilla maksullisen mainonnan valinnoilla voidaan vielä tehostaa kohderyhmän liikkuja haluttuun suuntaan, ja sitten keskittyä vaan tulosten analysointiin. 

Seuranta ja mittaaminen ovat kriittisimpiä osa-alueita kaikessa markkinointiviestinnässä. Tulosten pohjalta voi tulkita, onko brändin suhteen tehty oikeita liikkuja, ja säännöllisesti seurattuna ne antavat eväitä jatkuvaan brändin kehittämiseen. 


Lue myös nämä